Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste ställda frågor

Ja absolut, det är att rekommendera. Försäljningsprocessen sker ofta under sekretess. Någonstans i processen bör personalen och även kunder informeras. Personalen bör informeras i samband med att försäljningen blir lite mer offentlig tex om annonsering sker.

Det är vanligt att det finns ett villkor i uppdragsavtalet som ger mäklaren ensamrätt att under en viss tid förmedla säljarens verksamhet. Ensamrätten innebär att om verksamheten överlåts under ensamrättstiden så har mäklaren rätt att få betalt.

Det finns ett flertal teoretiska modeller för företagsvärdering. Dessa modeller bör användas tillsammans med en företags- och omvärldsanalys.
Det är viktigt att den som utför värderingar är kvalificerad och behärskar de olika modellerna för att kunna göra kvalificerade bedömningar som är förankrat i den situation och verklighet det aktuella företaget befinner sig i. Skillnaden i värde är också stor mellan företag i olika branscher, storlek, geografisk belägenhet, lönsamhet, tillgångar etc.

Viktiga parametrar att utgå från vid en värdering är uthållig vinstnivå, branschtillhörighet, diskonteringsränta (WACC), rörelsekapitalbehov, eget kapital, storlek, tillgångar, strukturkapital, starkt eller svagt personberoende till ägare och vilken tillväxtpotential som finns.

Idag är det vanligt att man säljer bolaget (d.v.s. aktierna), men vilket man väljer beror på ett antal faktorer. Att sälja genom aktieöverlåtelse är oftast en fördel (eller förutsättning) eftersom alla avtal knutna till bolaget oftast följer med utan problem eller omförhandlingar. Personalen övergår utan extra förhandlingar. Ägs det överlåtna bolaget av ett moderbolag utgår heller ingen skatt vid försäljningen.

En inkråmsförsäljning kan vara en fördel om det finns mycket kapital eller rörelsefrämmande tillgångar i bolaget och det finns få eller inga avtal knutna till rörelsen samt om det finns risk för kommande krav som kan ställas på bolaget pga historiken (garantiåtaganden, skatter, etc). Det är då ofta köparen som endast vill köpa inkråmet.

 

Nej, men det är mycket ovanligt att en köpare godkänner ett köp av aktier utan garantier. Det ger isådana fall en betydligt lägre köpeskilling.

Vid försäljning av inkråm behöver man inte ställa lika omfattande garantier som vid en aktieförsäljning.

 

Ja, självklart går det att sälja. Företagets värde baseras inte uteslutande på vinst eller förlust (även om det är en viktig faktor) Exempel på andra värden kan vara: Kundregister, fördelaktiga avtal, inventarier, lager, patent m.m. Observera det blir betydligt mer utmanande att sälja ett företag som inte kan visa ett positivt resultat. Det resulterar i att den slutgiltiga köpeskillingen inte nödvändigtvis lever upp till dina förväntningar då det är betydligt mer begränsat med potentiella köpare.

Tiden för att genomföra en företagsaffär varierar stort. Normalt, från det att man som säljare bestämt sig för en försäljning, brukar processen ta 4-12 månader. Det är dock många faktorer som spelar in. Är företaget tillräckligt förberett för försäljning? Befinner sig företaget i en ”het” eller mogen bransch? Var är företagets geografiska belägenhet? Hur ser omvärlden ut, konjunkturläge etc? Hur ser företagets historia respektive framtidsutsikter ut? Vilka unika krav ställs i affärer från köparens respektive säljarens sida? Vilka krav ställs på köpares kompetens/branschkunskap?

Compare listings

Compare